Zaznacz stronę

INWENTARYZACJA ZIELENI

inwentaryzacja zieleni - projekt gospodarki drzewostanem - opinia dendrologiczna

OFERTA

 

 • Inwentaryzacja zieleni niezbędna dla architektów, deweloperów lub jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych.
 • Gospodarka zielenią istniejącą wraz ze wszelkimi niezbędnymi elementami, takimi jak typowanie do wycinki drzew kolidujących z inwestycją. Doradztwo uwzględniające sposoby zabezpieczania drzew na placu budowy, wskazania do zabiegów pielęgnacyjnych, chirurgia drzew. Projekt nasadzeń kompensacyjnych oraz inne opracowania, których opracowanie jest niezbędne podczas realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Wszelkie niezbędne pomiary drzew lub krzewów oraz w razie potrzeby dysponujemy również technologiami, które umożliwiają precyzyjne określenie lokalizacji drzew i krzewów w terenie (z dokładnością geodezyjną)
 • Profesjonalne opinie i ekspertyzy dendrologiczne przy pomocy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. Szacujemy ryzyko, jakie mogą generować stare drzewa – wykorzystujemy do tego VTA (Visual Tree Assessment – wizualną ocenę statyki drzew), badamy obecność chorób i patogenów, oceniamy ubytki i uszkodzenia, analizujemy istniejące uwarunkowania środowiskowe w celu ustalenia dalszego postępowania z przedmiotem analizy
 • Sporządzamy wniosek o wycinkę wraz z tabelą opłat za usunięcie drzew i krzewów, ponadto reprezentujemy Inwestora w procesie uzyskania zgody na wycinkę lub przesadzenie aż do momentu uzyskania decyzji.

Przedstawiamy również kompleksową ofertę w zakresie projektowania terenów  zieleni – EMSIDE Architektura Krajobrazu.   Gorąco zachęcamy do zapoznania się z artykułami w ramach BLOGA .

gospodarka drzewostanem
inwentaryzacja drzew i krzewów

INWENTARYZACJA ZIELENI

 

Inwentaryzacja zieleni składa się z co najmniej dwóch części:

część opisowa

 • zestawienie drzew w formie tabelarycznej, zawierające przede wszystkim gatunkowe polskie i łacińskie
 • pomiary dendrometryczne, uwzględniające średnicę korony, (lub powierzchnię w przypadku krzewów), wysokość
 • opis cech charakterystycznych, ubytków, nietypowego pokroju lub specyficznych warunków siedliskowych oraz innych czynników mających wpływ na statykę drzewa
 • stan zdrowotny/ fitosanitarny drzew lub krzewów, w tym miedzy innymi szacowany posusz
 • zalecenia dotyczące pielęgnacji lub gospodarki drzewostanem w celu sformułowania docelowego przeznaczenia drzew

część graficzna

 • inwentaryzacja zieleni – mapa z określoną lokalizacją drzew lub krzewów (najczęściej w skali 1:500)
 • oznaczenie liczbowe dla poszczególnych egzemplarzy lub grup drzew/ krzewów
 • gospodarka zielenią istniejącą, która uwzględnia między innymi oznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia lub przesadzenia

dokumentacja może zawierać ponadto:

 • określenie wieku drzew (w oparciu o metodę prof. Longina Majdeckiego lub inne metody)
 • analiza dendrochronologia wykonywana najczęściej na potrzeby rewitalizacji obiektów zabytkowych
 • tabela z preliminarzem opłat za wycięcie drzew lub krzewów, wykonana w oparciu o obowiązujące stawki
 • lista drzew których usunięcie nie wymaga uzyskania zgody lub które są zwolnione z opłaty za wycinkę
 • szkic wniosku o wycinkę lub wniosek o opinię dotyczącą gospodarki drzewostanem
 • projekt nasadzeń zastępczych wykonywany jako załącznik do wniosku o wycinkę lub na potrzeby projektu budowlanego

 

OPINIA DENDROLOGICZNA

 • VTA (Visual Tree Assessment) – wizualna metoda służąca ocenie statyki drzewa
 • Badanie stanu zdrowotnego drzew z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu pomiarowego, takiego jak rezystograf, tomograf lub próby obciążeniowe – technologie nieinwazyjne – stosowane w uzasadnionych przypadkach
 • Szczegółowa dokumentacja fotograficzna, która coraz częściej jest wymagana w opracowaniach denrologicznych
 • Określanie wieku drzew za pomocą metod takich jak rezystograf lub metoda L. Majdeckiego

TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA LUB OCHRONY DRZEW

 • Technologie antykompresyjne, w tym gleba strukturalna (structural soil), cele antykompresyjne – stosowane w celu zabezpieczanie systemu korzeniowego przed skutkami zagęszczenia gruntu
 • Systemy napowietrzająco – nawadniający – zapewniający drzewom odpowiednie warunki do rozwoju
 • Ekrany przeciwkorzeniowe, systemy kierunkujące korzenie oraz inne technologie stosowane w celu ochrony istniejącej i projektowanej infrastruktury podziemnej
 • Wiązania elastyczne lub podpory mające na celu zabezpieczenie przed rozłamaniem konarów/ przewodników

POMIAR DRZEW LUB KRZEWÓW

 • Tachimetr, który umożliwia dokładne określenie lokalizacji drzew w terenie dzięki najwyższej precyzji pomiaru
 • GNSS – lokalizacja drzew i krzewów – również podczas niesprzyjających warunkach terenowych
 • Inwentaryzacja zieleni z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, najczęściej w postaci ortofotomapy, wykonanych przez drony
 • Oznaczanie drzew w terenie – markery, tabliczki lub innego rodzaju oznaczenia – wykonywane w celu ułatwienia odnalezienia drzew w terenie
 • Praca w środowisku CAD i GIS oraz stosowanie rozwiązań dedykowanych lub indywidualnych

INWENTARYZACJA ZIELENI – REFERENCJE

 

Nasz zespół tworzą profesjonaliści z architektury krajobrazu, ochrony środowiska oraz dziedzin pokrewnych. Wiedza, doświadczenie a także zamiłowanie do tego, co robimy, owocuje udaną współpracą z architektami, deweloperami, jednostkami publicznymi, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz klientami indywidualnymi od 2008 roku.

 

Wybrane realizacje:

 

 • Warszawa, ul. Magazynowa, inwentaryzacja zieleni – 140 drzew (2011, dla JEMS Architekci)
 • Warszawa, ul. Konstruktorska, inwentaryzacja zieleni – 76 drzew (2011, dla EPSTEIN Architekci)
 • Warszawa, Park Arkadia (11 ha), inwentaryzacja 753 drzew, krzewów i pozostałej szaty roślinnej (2012, dla KartGIS)
 • Warszawa, zakład „Czajka”, inwentaryzacja zieleni – 276 drzew (2013, dla MPWiK)
 • Bronów, zabytkowy park im. Marii Konopnickiej (8 ha), inwentaryzacja 1775 drzew i 97 krzewów (2014, na zlecenie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu)
 • Dąbrowa Górnicza, ocena dendrologiczna 22 drzew przyulicznych (2014, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej)
 • Warszawa, ul. Okrężna (teren objęty ochroną konserwatorską), inwentaryzacja 230 drzew i krzewów (2014, dla MPWiK w Warszawie)
 • Lublin, Park Ludowy (16 ha), inwentaryzacja zieleni – 2300 drzew i krzewów (2014, dla Urzędu Miasta Lublin)
 • Warszawa, ul. Brukselska (teren objęty ochroną konserwatorską), inwentaryzacja i uzyskanie zgody na wycinkę 4 drzew (2014, dla MPWiK w Warszawie)
 • Płock, kombinat Orlen, inwentaryzacja zieleni – 120 drzew (2015, dla ORLEN)
 • Giżycko, garnizon, (23 ha) inwentaryzacja drzew i krzewów (2015, dla RZI Olsztyn)
 • Piotrków Trybunalski, Park Belzacki, (5,2 ha) inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem – 1190 drzew i krzewów (2015, opracowana w ramach kompleksowej dokumentacji projektowej Urząd Miasta PT)
 • Radom, Park Obozisko, (4,7) inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem – 370 drzew i krzewów (2015, opracowana w ramach kompleksowej dokumentacji projektowej dla Urzędu Miasta Radom)
 • Warszawa, Włochy, inwentaryzacja zieleni z gospodarką drzewostanem – 35 drzew i krzewów (2016, dla MEDCOM Sp. z o.o.)

KONTAKT

 

502 735 835

emside@emside.pl

 

Emside Maciej Kolendowicz
ul. Pułku Baszta 4 lok. 9
02-649 Warszawa
NIP 951 209 31 56