Zaznacz stronę

Inwentaryzacja drzew w Solcu Kujawskim

Inwentaryzacja drzew w Solcu Kujawskim w zimowej scenerii. Pomiary objęły teren około 15 hektarów, a w ramach niego wiele ciekawych drzew. Stare robinie, topole z dużym udziałem jemioły czy aleja lipowa to tylko niektóre z charakterystycznych elementów nietypowego krajobrazu byłej nasycalni podkładów kolejowych.


Inwentaryzacja objęła łącznie około 300 obiektów z czego większość stanowiła sosna pospolita oraz brzoza brodawkowata. Szczególną uwagę zwróciły sosny o niecodziennych parametrach i wyjątkowych walorach wizualnych. Opracowanie stanowi podstawę do stworzenia koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniającego jako podstawie przeznaczenie na cele rekreacyjne i sportowe. Ustalenie dokładnej lokalizacji poszczególnych drzew pozwoli na uniknięcie lub zminimalizowanie niepożądanych kolizji z planowanym zagospodarowaniem na etapie projektowym.

Inwentaryzacja istniejącej zieleni ma również na celu określenie stanu fitosanitarnego drzew. Dzięki temu opracowanie stanowi solidną podstawę do wykonania projektu gospodarki drzewostanem. Ustalenia dotyczące stanu zdrowotnego oraz statyki poszczególnych egzemplarzy umożliwiają sformułowanie prawidłowych zaleceń pielęgnacyjnych. Pozwalają również na wypracowanie właściwych rozwiązań projektowych.

inwentaryzacja drzew

Skład gatunkowy istniejącego drzewostanu opiera się o gatunki krajowe, w tym gatunki pionierskie (osika, brzoza). Są one doskonale przystosowane do istniejących warunków siedliskowych. Ponadto stosunkowo niewielkie zagęszczenie drzewostanu wpływa na dobry stan zdrowotny inwentaryzowanych drzew. Poprawia również na wysokie walory estetyczne (równomierny pokrój etc.) krajobrazu. Dzięki wyżej wymienionym czynnikom przedmiotowa zieleń będzie stanowić istotny i cenny element struktury krajobrazowej projektowanej przestrzeni. W związku z tym istotne jest zachowanie istniejących drzew i krzewów w możliwe największym stopniu. Umożliwią to miedzy innymi rozwiązania projektowe, które nie wpłyną negatywnie na proces adaptacji istniejącej zieleni.

Rozwiązania projektowe dla terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych zostały opracowane przez warszawską pracownię projektową STUDIUM przy współpracy z EMSIDE Architektura Krajobrazu. Koncepcja, nosząca nazwę „Nasycalni Sportu”, zakłada utworzenie parku skupiającego przede wszystkim funkcje rekreacyjne i sportowe. Adaptowana zieleń stanowić będzie atrakcyjne i funkcjonalne uzupełnienie planowanego zagospodarowania.