Zaznacz stronę

Wniosek o wycinkę

Wniosek o wycinkę (wł. wniosek o uzyskanie zgody na usunięcie drzew lub krzewów) jest niezbędny do uzyskania zgody na usunięcie drzewa w przypadkach, o których mówi, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). Drzewa rosnące na prywatnej działce nie są zwolnione z takiego postępowania. Warto o tym pamiętać, by uniknąć kar wycinkę bez uzyskania wcześniejszej zgody.

Przed złożeniem wniosku o wycinkę do odpowiedniej instytucji administracyjnej, należy skompletować niezbędne dokumenty.

Wniosek o wycinkę powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi  Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach-  dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji, o zamiarze złożenia wniosku, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm. W przypadku gdy na tej wysokości drzewo: a.    posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, b.    nie posiada pnia – obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu: a.    nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub b.    przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane;
 12. pełnomocnictwo – w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem);
 13. dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Odpowiednio uzupełniony wniosek o wycinkę należy złożyć:

 • w urzędzie miasta lub gminy, na terenie której zlokalizowana jest działka z interesującymi nas drzewami i/lub krzewami
 • do urzędu powiatowego — jeśli działka jest własnością gminy i nie została przekazana do użytkowania wieczystego,
 • do marszałka województwa — jeśli działka jest własnością miasta na prawach powiatu i nie została przekazana do użytkowania wieczystego
 • do wojewódzkiego konserwatora zabytków — jeśli twoja działka jest wpisana do rejestru zabytków

Dokument należy złożyć bezpośrednio w urzędzie, nadesłać pocztą lub skorzystać z internetowej platformy ePUAP (jeśli jest taka możliwość). Wniosek o wycinkę rozpatrywany jest przez Wydział Ochrony Środowiska lub inny tożsamy organ. Postępowanie administracyjne trwa 1 miesiąc (do 30 dni). W przypadku spraw skomplikowanych okres ten może zostać wydłużony maksymalnie o dodatkowe 30 dni.

Przykładowe informacje dotyczące uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów uzyskać można między innymi na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Na stronie dostępne są do pobrania także wzory dokumentów – w tym przykładowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.