Zaznacz stronę

Rewaloryzacja Parku Belzackiego

Rozpoczęliśmy prace nad rewaloryzacją Parku Belzackiego w Piotrkowie Trybunalskim. Zabytkowy park (ok 5 ha) o charakterze krajobrazowym (w swej pierwotnej formie) został założony w drugiej połowie XIX wieku, na terenie ówczesnej wsi Bełzatka.

Aleja grabowa - rewaloryzacja Parku Belzackiego w Potrkowie Trybunalskim

Obecnie, pomimo znacznych przekształceń (m.in. rozebrany w latach siedemdziesiątych XX wieku zabytkowy dwór, intensywna wycinka drzew), Park Belzacki nadal charakteryzuje się ciekawym drzewostanem. W granicach założenia zlokalizowanych jest siedem pomników przyrody – w tym monumentalny buk pospolity (Fagus sylvatica) i dąb błotny (Quercus palustris). Na uwagę zasługują też okazałe jesiony wyniosłe oraz aleja grabowa.

Ulica Dworska – będąca główną aleją wjazdową na teren parku – ramowana jest lipami drobnolistnymi. Wzdłuż granicy wschodniej posadzone zostały przede wszystkim jesiony wyniosłe. Wspomnian aleja grabowa stanowi drogę dojazdową do dawnego sadu znajdującego się pierwotnie w południowej części parku. W drzewostanie parku dominują gatunki rodzime klony pospolite, jawory, graby pospolite, jesiony oraz brzozy pospolite. Niewielką część drzewostanu parku stanowią gatunki obce, sprowadzone jeszcze w XIX wieku z zagranicy – pozostałości po cennym, historycznym starodrzewiu. Miejsce, w którym dawniej znajdował się dwór, zajmują młode drzewa – lipy, kasztanowce, brzozy, klony oraz świerki (w tym świerki kłujące).

rewaloryzacja parku belzackiego

W tym momencie trwa inwentaryzacja zieleni istniejącej oraz badania historycznej tkanki parku (uwzględniające m.in. analizę układu istniejącego starodrzewu – analiza dendrochronologiczna) – analizy, dzięki których ukończeniu rewaloryzacja Parku Belzackiego w Piotrkowie Trybunalskim przejdzie w fazę projektu koncepcyjnego.